Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden

Doelstelling

De Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden heeft tot doel het versterken van de economie van de binnenstad van Leeuwarden door middel van het organiseren van overleg, verbinding en samenwerking. De stichting functioneert als koepel voor alle binnenstadsorganisaties zowel uit de profit- als de non-profitsector.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

  • Klaas Zwart, onafhankelijk voorzitter
  • Kris Callens, directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, namens de culturele sector
  • Kor van der Meulen, eigenaar van Bagels & Beans en voorzitter van KHN afd. Friesland, namens de horeca
  • Annetol Griskov, eigenaar van De Spellekijn, namens de detalhandel

Het bestuur heeft een binnenstadsmanager in dienst.

Raad van Advies

De Raad van Advies is het overlegplatform van de stichting. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle organisaties die in de binnenstad actief zijn, aangevuld met de wethouder binnenstad en relevante ambtenaren. De raad komt eenmaal per kwartaal bij elkaar voor een overleg over grote lijnen en ontwikkelingen.

Daarnaast zijn er vele andere overleggen in de binnenstad: winkeliersverenigingen kennen natuurlijk hun eigen vergaderingen. Ook is er een regelmatige ontmoeting van de voorzitters van winkeliersverenigingen. Daarnaast zijn er ad-hoc overleggen over veiligheid, parkeren, zondagen en al wat er speelt.

In de adviesraad worden ook alle aanvragen voor een financiële bijdrage uit de trekkingsrechten van de binnenstad bij het LOF besproken. De raad adviseert, het bestuur beslist. Aanvragen en afhandeling verlopen via de binnenstadsmanager.

Namens partijen in de binnenstad is de binnenstadsmanager afgevaardigd naar de raad van advies van het Leeuwarder Ondernemersfonds.
Ook vertegenwoordigt de Stichting Binnenstadsmanagement ondernemers in De Federatie, de organisatie van ondernemersverenigingen in de gemeente Leeuwarden.

Strategie

Met alle belanghebbenden praten we regelmatig over strategische onderwerpen en keuzes die we moeten maken om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Het proces is in gang gezet met de conferentie Toon van de Binnenstad. Jaarlijks vervolgen we de aanzet die daar is gegeven met het formuleren en aanpassen van aandachtspunten. Eind 2017 zijn er vier belangrijke speerpunten voor de komende jaren gekozen.

De compacte stad

Leeuwarden heeft een mooie compacte binnenstad van ongeveer anderhalve vierkante kilometer. Alles is beloopbaar; alle functies die je in een stad verwacht zijn op een klein gebied geconcentreerd. Dat is een kwaliteit.

De uitdaging ligt er om de winkelfunctie in de kern van de binnenstad goed overeind te houden. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat leegstand van de randen van de binnenstad naar het winkelhart is verschoven. Met veel landelijke ketens gaat het niet goed. Aan de randen van de binnenstad hebben pandeigenaren beweging gemaakt: huren zijn er gemiddeld lager geworden en contracten flexibeler. Dat heeft voor nieuwe invulling gezorgd. In het hart is dat niet het geval. Huren blijven hoog en houden geen gelijke tred met financiële mogelijkheden van winkeliers.

We gaan werken aan een betere ontsluiting van de schatten die de binnenstad te bieden heeft: winkelroutes op thema, bewegwijzering en aanverwante zaken. Ook een betere profilering van winkelstraten is hierbij van belang.

De verrassende stad

Profilering van winkelstraten is van groot belang. Versterking van het eigen profiel kan consumenten trekken en ondernemers die een vestigingslocatie zoeken. Hiervoor is het belangrijk dat regels worden vereenvoudigd en dat vernieuwende trends en hippe hedendaagse concepten niet teveel door regels worden belemmerd.

Diversiteit in de straat is van groot belang. Er is ruimte voor ambacht, kunst en verrassende bedrijvigheid in de binnenst

De culturele stad

Horeca en detailhandel hebben veel baat bij een goede samenwerking met cultuur. De eerste ervaringen met Leeuwarden Friesland 2018 laten dit duidelijk zien. De cultuurtoerist is een belangrijke gast voor ondernemend Leeuwarden. Alma Tadema in het Fries Museum heeft het economisch effect duidelijk gemaakt.

Het project Mooie Zondagen op elke laatste zondag van de maand maakt duidelijk dat alle partijen, commercieel en cultureel, baat hebben bij samenwerking. Kunstkade geeft de zondagen vorm.

Uitdaging is het werken aan een programma voor de  jaren na 2018.

De groene stad

Bezoekmotieven aan de binnenstad worden steeds recreatiever. Bij ondernemers en ook bij bewoners leeft de wens om de binnenstad te vergroenen. Groen zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen, groen verhoogt de veiligheid en het verblijfsplezier.

De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met alle mogelijke transportmiddelen, maar eenmaal aangekomen in die compacte, diverse en verrassende binnenstad moet op de meeste plekken de nadruk liggen op wandelen en fietsen.

 

Samen maken we de stad sterker

Strategiedocument