Privacyverklaring Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is de Stichting Binnenstadsmanagement te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50903691.

Verwerken persoonsgegevens en contactgegevens

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in het kader van met u overeengekomen dienstverlening en informatievoorziening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van uw deelnemerschap aan de Stichting Binnenstadsmanagement zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw deelnemerschap bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.